وبینار بیماریهای رایج ماکولا


بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا 

بیماری رتینوپاتی سروز مرکزی 

ماکولار هول 

دیستروفی های ماکولا 

ادم ماکولا و ...

بلیت های وبینار ظرفیت باقیمانده قیمت
بیماریهای ماکولا
از یکشنبه 9 آبان تا چهارشنبه 12 آبان
35 نفر 400,000 تومان

مد ینار

عمومی

جلسات وبینار
جلسات تاریخ شروع پایان
1 چهارشنبه 12 آبان 22:00 00:00

برگزارکننده: