وبینار وبینار تشخیص و درمان انواع اگزوتروپیا


Øمعرفی دقیق انواع اگزوتروپیا

Øتشریح ویژگی های تشخیصی انواع اگزوتروپیا

Øتشریح کلینیکی روشهای اصلاح و درمان انواع اگزوتروپیا

Øاصول تجویز عینک، ادیشن و پریزم در اصلاح اگزوتروپیا

Øآنالیز کیس های متعدد کلینیکی اگزوتروپیا

بلیت های وبینار ظرفیت باقیمانده قیمت
اگزوتروپیا
از پنج شنبه 30 اردیبهشت تا چهارشنبه 19 خرداد
24 نفر 400,000 تومان

مد ینار

عمومی

جلسات وبینار
جلسات تاریخ شروع پایان
1 چهارشنبه 19 خرداد 22:00 00:00

برگزارکننده: