وبینار وبینار تشخیص و درمان انواع ایزوتروپیا


Øمعرفی دقیق انواع ایزوتروپیا

Øتشریح ویژگی های تشخیصی انواع ایزوتروپیا

Øتشریح کلینیکی روشهای اصلاح و درمان ایزوتروپیا

Øاصول تجویز عینک، ادیشن و پریزم در اصلاح ایزوتروپیا

Øآنالیز کیس های متعدد کلینیکی ایزوتروپیا

بلیت های وبینار ظرفیت باقیمانده قیمت
ایزوتروپیا
از پنج شنبه 30 اردیبهشت تا دوشنبه 17 خرداد
21 نفر 400,000 تومان

مد ینار

عمومی

جلسات وبینار
جلسات تاریخ شروع پایان
1 دوشنبه 17 خرداد 22:00 00:00

برگزارکننده: